Întâlnire de formare pentru membri – Kolping Moldova

Ȋn perioada 22-23 februarie 2020, a avut loc o ȋntâlnire de formare pentru adulți, membri şi simpatizanți ai asociației Kolping, la Ferặstrặu, ȋn parohia  „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, unde pặrintele paroh Emil Robu şi ȋntreaga comunitate ne-au primit cu cặldurặ şi deschidere. Au fost prezenți membri ai asociațiilor din Bârlad, Ploscuțeni, Oituz şi Ferặstrặu.

Ȋntâlnirea a debutat cu o prezentare a vieții Fericitului Adolph Kolping şi a modului ȋn care a luat ființặ Asociația Kolping, explicându-se totodatặ cele 4 direcții pe care se dezvoltặ şi funcționeazặ: comunitate, formare, acțiune şi ȋntrajutorare. A urmat apoi un moment de meditație asupra semnificației Sfintei Liturghii, tema acestui an liturgic, susținut de pặrintele Ştefan Ciubotaru, moment prin care am conştientizat şi interiorizat importanța participặrii şi trặirii acestui moment de comuniune creştinặ.

La finalul întâlnirii, pặrintele Ieremia din comunitatea fraților Capucini, Onești, ne-a vorbit despre rolul pe care pặrinții ar trebui sặ-l aibặ ȋn viața copiilor lor, dar şi despre relația dintre soți şi modul ȋn care aceasta influențeazặ drumul unei familii. Pe lângặ aceste momente de formare, participanții s-au bucurat de frumusețea locului, vizitând Mặnặstirea „Ștefan cel Mare și sfânt”, din Slănic Moldova, un loc retras ce ȋndeamnặ la meditație şi deschidere cặtre celặlalt.

Prima zi s-a ȋncheiat cu ȋntâlnirea participanților la Centrul Educațional de la Oituz, unde au avut posibilitatea de a petrece timpul ȋmpreunặ, ȋmpặrtặşind din experiențele trặite ȋn cadrul asociației şi nu numai. Întâlnirea de formare s-a încheiat duminică cu participarea la Sfânta Liturghie ȋn comunitatea din Ferăstrău.

Mulțumim gazdelor pentru bunặtatea cu care ne-au primit şi tuturor celor care au fặcut ca aceste zile sặ conteze ȋn formarea noastrặ spiritualặ şi asociativặ. Dumnezeu sặ le rặsplặteascặ efortul şi sặ-i sprijine mereu ȋn acțiunile lor.

Monica Benedic